Podaj swoje dane, aby uzyskać kod dostępu do sieci WiFi na Lądowisku.

Rozpoczęcie korzystania z usługi WiFi na Lądowisku Laszki oznacza akceptację Regulaminu (poniżej).

Internet
Bez numeru kierunkowego - 9 cyfr

Regulamin korzystania z WiFi na Lądowisku Laszki (EPJL)

 1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Aeroklub Ziemi Jarosławskiej umożliwia dostęp do zasobów sieci Internet (usługa WiFi).
 2. Usługa WiFi dostępna jest:
  1. dla wszystkich osób przebywających na terenie Lądowiska Laszki w zasięgu sieci WiFi “AZJ_darmowy_internet”,
  2. dla celów prywatnych, niezwiązanych z prowadzeniem działalności zarobkowej (gospodarczej, zawodowej),
  3. po uprzedniej rejestracji użytkownika z wykorzystaniem jego numeru telefonu, umożliwiającego odbieranie wiadomości SMS z hasłem,
  4. bezpłatnie (pierwszy pakiet 2Gb jest ważny 2 miesiące od pierwszego użycia),
  5. w cenie 5zł za pakiet 2Gb (kolejne pakiety są ważne 2 miesiące od pierwszego użycia, generowane po wykorzystaniu pierwszego – darmowego).
 3. Aeroklub Ziemi Jarosławskiej nie gwarantuje nieprzerwanej ani niezakłóconej dostępności usługi WiFi. Usługa WiFi może być czasowo niedostępna, a na skutek warunków technicznych lub innych przyczyn wpływających na jakość transmisji danych prędkość transmisji może podlegać ograniczeniu, w związku z czym mogą powstawać opóźnienia rzeczywistego transferu danych do i z urządzenia przenośnego użytkownika.
 4. Korzystanie z usługi WiFi odbywa się poprzez podłączenie urządzenia przenośnego do sieci bezprzewodowej dostępnej na Lądowisku Laszki. Użytkownicy we własnym zakresie i na własny koszt zapewniają sobie możliwość korzystania z urządzeń przenośnych, ich zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem osób trzecich, wyposażenie w odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz kompatybilność urządzeń z usługą WiFi. W celu podłączenia urządzenia do sieci bezprzewodowej urządzenie przenośne musi być wyposażone w urządzenie radiowe Wi-Fi, zgodne ze standardem 802.11b/g/n.
 5. Usługa WiFi umożliwia korzystanie z protokołu HTTP (port 80) oraz HTTPS (port 443) za pomocą standardowych przeglądarek WWW. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność wszystkich usług sieciowych.
 6. Zapisy dotyczące ruchu w sieci przy wykorzystaniu usługi WiFi mogą być na bieżąco magazynowane, a ruch monitorowany.
 7. Aeroklub Ziemi Jarosławskiej nie zapewnia użytkownikom wsparcia technicznego w zakresie konfiguracji urządzeń przenośnych i korzystania z usługi WiFi.
 8. Użytkownicy są zobowiązani korzystać z usługi WiFi w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami i nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci.
 9. Użytkownik może zostać pozbawiony możliwości korzystania z usługi WiFi w przypadku działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, a w szczególności w razie:
  1. usiłowania uzyskania dostępu do zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony,
  2. próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.),
  3. udostępniania oraz pobierania z sieci, bez zgody twórców, materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.),
  4. korzystania z aplikacji P2P,
  5. dalszego udostępniania sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, proxy itp.,
  6. uruchamiania serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów hot-spot,
  7. innych działań, które mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci i użytkowników w niej działających.
 10. Za wyrządzone szkody Aeroklub Ziemi Jarosławskiej nie odpowiada.
 11. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie.
 12. Rozpoczęcie korzystania z usługi WiFi wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu.
Facebook Iconfacebook like buttonZgłoszenie SMS